progbanner

Vi arbeider iherdig med programmet. Det vil derfor bli endringer i beskrivelser og det vil komme til nye, spennende foredragsholdere. Vi gir deg beskjed når programmet er endelig fastsatt.

Tirsdag 13. februar

 • 09.30 Registrering, utstillingsvandring, mingling, kaffe og lett servering
 • 10.00 Velkommen til Rørdagen 2018

  Administrerende direktør i Pipelife Norge ønsker velkommen til Rørdagene.

 • 10.10 Ordstyreren innleder

  Under Rørdagene 2017 fokuserte vi blant annet på trendene innen klima og miljø. Men hvordan skal vi gå fra ord til handling?

  Christen Ræstad har lang erfaring med strategisk planlegging og prosjektledelse innen vann og avløp. I sitt innlegg vil han blant annet trekke linjene fra det som var fjorårets tema til årets program.

  Hvilke verktøy og insentiver finnes for handling?

 • 10.20 Hvordan legger myndighetene til rette for innovasjon, langsiktige hensyn og totalkostnader over lang levetid gjennom å sikre gode innkjøp

  Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) utvikler offentlig sektor og jobber blant annet med digitalisering og offentlige anskaffelser. Difi får omstilling til å skje.

  Hvilke omstillinger forventes det at VA- og kabeletatene skal adoptere? Hva skjer når?

 • 10.40 Pause
 • 11.00 Miljødeklarasjoner (EPD)

  Trine Dyrstad Pettersen er teknisk sjef i Byggevareindustriens Forening og leder EPD-Forum i EPD Norge. De første EPDene (Environmental Product Declaration) for rørprodukter er publiserte.

  Hvordan fungerer en EPD og hvordan setter man denne i sammenheng. Hvordan lese en EPD? Hvordan sammenligne EPDer?

 • 11.20 Hvordan gikk det da vi stilte miljøkrav?

  Eli Grimsby har ledet VA-etaten i Oslo kommune og frontet en OL-søknad. I dag er hun direktør for Kultur og idrettsbygg Oslo KF og er byggherre for flere store byggprosjekter – blant annet det nye Munchmuseet og nye Deichmanske hovedbibliotek. Her er det forsøkt å stille hårete miljøkrav.

  Fra ord til handling! Vi får se konkrete eksempler og får ta del i erfaringene.

 • 11.40 Kreativitet og innovasjon

  Tom Baade-Mathiesen er direktør for VA-divisjonen i Norconsult og har også god kjennskap til kabeletatene.

  Hvilke konkrete virkemidler, kontraktsformer og tiltak kan brukes for å legge til rette for positiv kreativitet og innovasjon?

 • 12.00 Lunsj
 • 13.00 Fremtiden – fra forfall til robuste anlegg med lang levetid

  Liv Kari Skudal Hansteen er administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). RIF står bak «State of the Nation» der de kartlegger utviklingen av tilstanden på ulike viktige samfunnselementer.

  Hvordan snu de negative trendene og forlenge de positive pilene?

  Hvordan vil RIF og RIF-selskapene jobbe med forandring, innovasjon og fremtidens krav til samarbeid mellom samfunnskrav, byggherrer, planleggerne og entreprenørene?

 • 13.20 Paneldebatt: Hvordan skal vi jobbe med innovasjon og forandringer for å bygge morgendagens anlegg. Hva mener de ulike aktørene om veien videre. Skal vi våge oss ut i det ukjente? Hvordan? VA-Yngre: Slik vil vi dømme dere om 30 år
 • 13.40 VA Yngre

  I paneldebatt: Torstein Dalen
  Foredrag VA Yngre : Andreja Ostojic

 • 14.00 Forberedelser til befaring

  Vi besøker et anlegg i Bergen.

 • 14.20 Innsjekk og omkledning til befaring

  I regnbyen Bergen er det gjerne behov for egnet bekledning og standardutstyret paraply. I løpet av 40 minutter bør vi rekke å sjekke inn og gjøre nødvendige forberedelser til bussavgang.

 • 15.00 Befaringer i Bergen
 • 18.30 Aperitiff og underholdning
 • 19.30 Middag på Thon Hotel Bergen Airport og underholdning

Onsdag 14. februar

 • 08.30 Plastmaterialer i rørsammenheng

  Bård Moen er produktsjef i Pipelife Norge AS og vil gi en kort innføring i plastmaterialene og hvorfor ulike materialer egner seg til ulike type produkter innen VA og kabelvern.

  Hvorfor bør man være opptatt av kvalitet og hvordan sikre kvalitet på produkter?

 • 08.50 Plastrørenes styrke er fleksibiliteten

  Hvilke tiltak bør iverksettes når for å sikre gode ledningsanlegg?

 • 09.10 Mer informasjon kommer
 • 09.30 Pause
 • 09.50 I veien for hverandre – 10 år etter

  For 10 år siden skrev Christen Ræstad rapporten «I veien for hverandre» om de ulike røretatenes samrøre.

  Hvor står vi i 2018?

 • 10.10 I veien for hverandre – NS 3070-1 og -2

  Tom Baade-Mathiesen gir en innføring i den nye standarden som angir generelle avstandskrav samt anbefalt innbyrdes plassering i ulike vei- og gateprofiler for VA, strøm, ekom, fjernvarme/-kjøling, gass og avfallssug.  Del 2 handler om kostnadsfordeling mellom prosjektdeltagere.

  Hva er nytt og hva er verdt å merke seg?

 • 10.30 Energiverkenes installasjoner

  Stig Fretheim er daglig leder i REN AS som er E-verkenes bransjeorganisasjon. REN utarbeider bransjeretningslinjer og skal være et ledende kunnskapssenter innenfor elektrisk nettvirksomhet.

  Hva er E-verkene opptatt av når det gjelder installasjoner i bakken?

 • 10.50 Pause og utsjekk
 • 11.20 Hva er vyene når det gjelder digitalisering og rørledninger?

  Jon Røstum jobber i Powel AS og brenner for «Big Data». Han skal lose oss igjennom de mulighetene som allerede finnes og gi oss innsikt i hvor veien går videre.

  Hvordan digitalisere en traust rørbransje?

 • 11.40 BA-Nettverket – Nettverk for bedre samspill og dataflyt i bygg- og anleggsprosjekter

  Nettverket ledes av Inger Hokstad som vil gi oss en innføring i hva dette nettverket er og hva som opptar nettverket i dag – med hovedfokus på rørene.

  Hva er de store aktørene opptatte av?

 • 12.00 Paneldebatt
 • 12.20 Mer informasjon kommer
 • 13.00 Lunsj
 • 14.00 Program slutt