progbanner

Nå kan du laste ned presentasjonene fra Rørdagene her: https://felles.trd.atea.no/pipelife/default.aspx

Tirsdag 13. februar

 • 09.30 Registrering, utstillingsvandring, mingling, kaffe og lett servering
 • 10.00 Velkommen til Rørdagen 2018

  Administrerende direktør i Pipelife Norge ønsker velkommen til Rørdagene.

 • 10.10 Ordstyreren innleder

  Under Rørdagene 2017 fokuserte vi blant annet på trendene innen klima og miljø. Men hvordan skal vi gå fra ord til handling?

  Christen Ræstad har lang erfaring med strategisk planlegging og prosjektledelse innen vann og avløp. I sitt innlegg vil han blant annet trekke linjene fra det som var fjorårets tema til årets program.

  Hvilke verktøy og insentiver finnes for handling?

 • 10.20 Hvordan kan prestasjonsinnkjøp – Best Value Procurement (BVP) legge til rette for mer effektive, miljøvennlige og innovative anskaffelser?

  Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) utvikler offentlig sektor og jobber blant annet med digitalisering og offentlige anskaffelser. Difi får omstilling til å skje.

  BVP er en innkjøps- og prosjektstyringsmetode. Difi piloterer metoden på vei og formålsbygg – hva er BVP og hva bør VA og kabeletatene gjøre for å ta i bruk denne nye metoden?

  Cecilie Blytt, seniorrådgiver i Difi – Direktoratet for forvaltning og IKT

 • 10.40 Pause
 • 11.00 Miljødeklarasjoner (EPD)

  Trine Dyrstad Pettersen er teknisk sjef i Byggevareindustriens Forening og leder EPD-Forum i EPD Norge. De første EPDene (Environmental Product Declaration) for rørprodukter er publiserte.

  Hvordan fungerer en EPD og hvordan setter man denne i sammenheng. Hvordan lese en EPD? Hvordan sammenligne EPDer?

 • 11.20 Fra ord fra handling – byggherrens muligheter og vilje til å stille krav

  Eli Grimsby har ledet VA-etaten i Oslo kommune og frontet en OL-søknad. I dag er hun direktør for Kultur og idrettsbygg Oslo KF og er byggherre for flere store byggprosjekter – blant annet det nye Munchmuseet, nye Deichmanske hovedbibliotek og flere større idrettsanlegg som nytt Jordal Amfi og Sonia Henie ishall på Frogner. Eli Grimsby er opptatt av å benytte de muligheter en stor offentlig byggherre og innkjøper har.

 • 11.40 Fremtiden – fra forfall til robuste anlegg med lang levetid

  Liv Kari Skudal Hansteen er administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). RIF står bak «State of the Nation» der de kartlegger utviklingen av tilstanden på ulike viktige samfunnselementer.

  Hvordan snu de negative trendene og forlenge de positive pilene?

  Hvordan vil RIF og RIF-selskapene jobbe med forandring, innovasjon og fremtidens krav til samarbeid mellom samfunnskrav, byggherrer, planleggerne og entreprenørene?

 • 12.00 Lunsj
 • 13.00 Kreativitet og innovasjon

  Tom Baade-Mathiesen er direktør for VA-divisjonen i Norconsult og har også god kjennskap til kabeletatene.

  Hvilke konkrete virkemidler, kontraktsformer og tiltak kan brukes for å legge til rette for positiv kreativitet og innovasjon?

 • 13.20 Vi er VA-yngre

  Andreja Ostojic og Torstein Dalen jobber begge i Bergen kommune og representerer fremtiden.

  Hva tror yngre krefter om fremtiden? Hva må skje nå og fremover med hensyn på ledningsnettet?

 • 13.40 Paneldebatt: Hvordan skal vi jobbe med innovasjon og forandringer for å bygge morgendagens anlegg. Hva mener de ulike aktørene om veien videre. Skal vi våge oss ut i det ukjente? Hvordan? VA-Yngre: Slik vil vi dømme dere om 30 år!
 • 14.10 Orientering om befaringene

  Vi besøker flyplassen, et Flesland renseanlegg eller Bergen biogassanlegg. Fagdirektør Magnar Sekse i Bergen kommune og Alf Sognefest, prosjektdirektør i  Avinor forteller litt om anleggene.

 • 14.30 Innsjekk og omkledning til befaring

  I regnbyen Bergen er det gjerne behov for egnet bekledning og standardutstyret paraply. I løpet av 40 minutter bør vi rekke å sjekke inn og gjøre nødvendige forberedelser til bussavgang.

 • 15.00 Bussavgang fra hotellet
 • 19.00 Aperitiff
 • 19.30 Middag på Thon Hotel Bergen Airport og underholdning

Onsdag 14. februar

 • 08.30 VA-produkter: Nytt og viktige fokusområder

  Trond Skogseth er salgs- og markedsdirektør og John Sydtveit er distriktsleder VA på Østlandet – og representerer Pipelife.

  Hva er status når det gjelder Pipelifes store overvannsrør? Hva er i fokus innen VA ellers?

 • 08.50 Kabelvernprodukter: Nytt og viktige fokusområder

  Knut Jøssang er KAM i Pipelife. Kabelvernprodukter er så mangt, og vi er opptatte av at riktig produkt blir brukt med tanke på rett kvalitet og egnethet. Når vi fram med budskapet – eller er det «Texas-tilstander» i kabelvernmarkedet?

  Bruker vi det vi får tak i – eller er vi opptatt av hva som er best egnet?

 • 09.10 Energiverkenes installasjoner

  Kåre Espeland er prosjektleder i REN AS som er e-verkenes bransjeorganisasjon. REN utarbeider bransjeretningslinjer og skal være et ledende kunnskapssenter innenfor elektrisk nettvirksomhet.

  Hva er viktig for kabler til energiforsyning? FoU prosjekt på belastningsevne for kabler.

 • 09.30 Diskusjon
 • 09.40 Pause og utsjekk
 • 10.15 I veien for hverandre – 10 år etter

  For 10 år siden skrev Christen Ræstad rapporten «I veien for hverandre» om de ulike røretatenes samrøre.

  Hvor står vi i 2018?

 • 10.35 NS 3070 og den nye ledningsforskriften

  Tom Baade-Mathiesen gir en innføring i den nye standarden som angir generelle avstandskrav samt anbefalt innbyrdes plassering i ulike vei- og gateprofiler for VA, strøm, e-kom, fjernvarme/-kjøling, gass og avfallssug.  Del 2 handler om kostnadsfordeling mellom prosjektdeltagere. Den nye ledningsforskriften trådte i kraft 1. januar 2018.

  Forskrift og standard som omhandler samordning av rør og kabler i veigrunnen samt prinsipper for kostnadsfordeling.

 • 10.55 3D-illustrering av rør og kabler i veigrunnen Nye metoder og systemer for dokumentasjon og planlegging

  Inger Hokstad er leder for BA-Nettverket – Nettverk for bedre samspill og dataflyt i bygg- og anleggsprosjekter

  Hvor vil de store aktørene?

 • 11.15 Diskusjon
 • 11.30 Pause
 • 11.50 Hvor grunt kan plastrør legges?

  Bård Moen er produktsjef i Pipelife Norge AS og vil her belyse hvordan trafikklast virker på rør.

  Hvilken overdekning kreves for ulike rørklasser? Leggeanvisningene og ledningsforskriften sett i sammenheng.

 • 12.10 Hva er vyene når det gjelder «big data» og rørledninger?

  Jon Røstum jobber i Powel AS og brenner for «Big Data». Han skal lose oss igjennom de mulighetene som allerede finnes og gi oss innsikt i hvor veien går videre.

  Hvordan digitalisere en traust rørbransje? «What’s in it for me?»

 • 12:30 Graveklubben i Bergen

  Oddbjørn Andersen er prosjektleder i Bergen kommune – vann- og avløpsetaten. Graveklubben er et samarbeidsprosjekt mellom BKK Varme AS, BKK Nett AS, BIR Nett AS, Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune og Telenor ASA. Graveklubben samordner gravearbeidet for å redusere ulempene for beboere, næringsliv og trafikanter.

  Erfaringene med Graveklubben. Hvordan jobber vi?

 • 12.50 Diskusjon: Hva er våre hovedutfordringer? Hva er partenes roller, oppgaver og ansvar?
 • 13.00 Avslutning og lunsj